Autor: Katarzyna Życieńska
Wersja: 2018_01_10
Licencja: GNU General Public License


Co to jest?
Program przedstawiony na stronie to prosty model tomografu komputerowego. Powstał z myślą o zilustrowaniu działania tomografu i jego celem jest pokazanie, jak uzyskiwany jest obraz, korzystając tylko z wiedzy o zaabsorbowanym promieniowaniu. Natężenie promieniowania rentgenowskiego, przechodząc przez materię, ulega osłabieniu. Dzięki informacji o tym, jakie jest natężenie promieniowania po przejściu przez obiekt, można próbować go odtworzyć. Aby uzyskać dobre odzwierciedlenie danego obiektu, potrzeba wiele naświetleń, które są wykonywane pod różnymi kątami. Program to umożliwia. Sam wybierasz, ile naświetleń wykonasz. „Na żywo” możesz zobaczyć efekty swoich naświetleń, zrekonstruowany obraz pojawi się po prawej stronie ekranu. Może do odtworzenia obiektu potrzebne są tylko dwa kliknięcia? Spróbuj! Możesz wykonywać pojedyncze naświetlania, klikając lewym przyciskiem myszki. Jeśli chcesz, możesz również wykonać szereg naświetleń. Przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszki i zmień kąt padania promieni X.
Udanej zabawy!

Jak stworzyć obiekt do naświetlania?
Narysuj obiekt, który chcesz poddać "naświetlaniu":
- kliknij na kwadrat, aby go wypełnić
- przytrzymując lewy przycisk myszki, można za jednym razem wypełnić wiele kwadratów

Jak naświetlać obiekt?
Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszki, w dowolnym miejscu na białym tle, można naświetlić obiekt.
Rekonstruowany obraz pojawia się po prawej stronie ekranu w momencie wykonania pierwszego "naświetlenia".

Przyciski:
1. Czerwonym przyciskiem "x" można usunąć całą rekonstrukcję, łącznie z obiektem, który został stworzony.
2. Nie chcesz usuwać obiektu, a jedynie rozpocząć ponownie rekonstrukcję?
Kliknij na żółty przycisk "⟲" lub dwukrotnie na pusty kwadrat na siatce obiektu.
3. Niebieski przycisk w prawym dolnym rogu służy do zmiany metody rekonstrukcji.
Umożliwia on wybranie trzech metod rekonstrukcji:
a) "+" akumulacji
b) "0" akumulacji z zerowaniem
c) "·" mnożenia
4. Biały przycisk z narysowanym wykresem, znajdujący się w lewym dolnym rogu umożliwia pokazanie, bądź ukrycie wykresu wartości parametrów p.

Parametr p jest sumą iloczynów dróg i gęstości kwadratów, które przecina dany promień. Odpowiada on logarytmowi ilorazu natężenia początkowego oraz natężenia końcowego po przejściu przez materię. Estymator tego parametru obliczany jest w pełnej analizie tomograficznej. Kolejne słupki na wykresie odpowiadają wartościom parametru p kolejnych promieni.

Suwaki:
1. Pierwszym suwakiem z symbolem ρ, znajdującym się w lewym górnym rogu można ustawić gęstość kwadratów.
2. Drugim suwakiem, z literą "k" można dobrać sposób kolorowania.
3. Trzecim suwakiem można zaczerniać kwadraty na siatce rekonstrukcji, aby te o konkretnych wartościach (między dwoma trójkątami na suwaku) były czarne.
4. Czwartym suwakiem na samym dole, można zwiększyć bądź zmniejszyć liczbę promieni X, którymi naświetlany jest obiekt.

Jak zapisać obraz?
Kliknij przycisk "s" na klawiaturze.

Coś poszło nie tak?
Jeżeli przyciski nachodzą na suwaki, to zwiększ okno przeglądarki i odśwież stronę.
Okno przeglądarki powinno mieć wysokość większą niż 730 px i szerokość większą niż 1200 px.

Masz pomysł na rozwinięcie programu?
Pomysły, pytania, problemy, proszę przesyłać na adres: k.zycienska@gmail.com

Aby wyjść, naciśnij Esc lub kliknij x w prawym górnym rogu okna pomocy.

Author: Katarzyna Życieńska
Version: 2018_01_10
License: GNU General Public License


What’s going on?

This is a two-dimensional model of the computed tomography scanner. The idea of this program is to show how an image is created using only the information about absorbed radiation. The intensity of X-rays passing through matter is weakened. With this information we can try to reconstruct the object.

Using this program you can see, how the image is changing with information collected from different angels.


How to create an object ready for irradiation?

Firstly draw an object that you want to irradiate:
- click on squares to fill them in
- pressing the left mouse button you can fill in many squares at once


How to irradiate an object?

Pressing the left mouse button anywhere in the white background you can irradiate the object.

The reconstructed image appears on the right side of the screen when the first irradiation has been completed.


Buttons:

1. By pressing the red „x” button you can delete the whole reconstruction including the created object.

2. Do you want to delete just the reconstruction without removing the created object?
Click the yellow „⟲" button or double-click the same square.

3. The blue button in the right bottom corner is for changing the method of reconstruction.

It allows you to choose three methods of reconstruction:
"+" accumulation
"0" accumulation with reset
"·" multiplication

4. By pressing the white button with a graph in the left bottom corner you hide or show a graph of parameters p.
 The parameter p is the sum of the product of distance and density in one square (it’s the same as the logarithm of the quotient of the intensity of X-rays at the beginning and the intensity after passing through the matter, which is an estimate in full tomography analysis).

Each following bar on the graph corresponds to the value of parameter p for the next ray. 


Sliders:

1. The first slider with the symbol ρ in the left upper corner is for setting the density of the squares being created.
2. The second slider, with the letter "k" on it, allows you to choose the coloring of the reconstruction image.
3. The third slider blackens squares on the reconstruction lattice. Squares with relevant values (between two triangles on the slider) become black.
4. The fourth slider at the bottom increases or decreases the number of X rays that the object is irradiated with.


How to save the image?

Click the „s” button on the keyboard. Has anything gone wrong?
If buttons overlap sliders, increase the browser window and reload the site.

The height of the browser window should be more than 730 px and width morethan 1200 px.

Do you have any questions about the program or ideas to develop it?
Contact: k.zycienska@gmail.com

To exit press Esc or click x in the right upper corner of the help window.